Ενδιαφερόμενα μέρη

Για την Intrakat, η συστηματική και ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, αποτελεί το γνώμονα αξιολόγησης και σχεδιασμού των δράσεων και πρακτικών της. Η εταιρεία αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ομάδες εκείνες που επηρεάζουν και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητά της. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον του Ομίλου (Μέτοχοι, Εργαζόμενοι) είτε στο εξωτερικό περιβάλλον (Προμηθευτές, Πελάτες, Συνεργάτες).