Συμμετοχές σε Οργανισμούς & Δίκτυα

Η Intrakat είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συμβάλλοντας στη διάδοση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας.