Αγορά

Δέσμευση της Intrakat απέναντι στην Αγορά αποτελεί το υπεύθυνο επιχειρείν, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της και τηρώντας υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

 

Βασικό μέλημα της εταιρείας αποτελεί η δημιουργία αξίας για τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες. Ο πυλώνας της Αγοράς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας.

 

Η εταιρεία, μέσω της συνεργασίας με ποικίλους προμηθευτές, επιδιώκει την απόλυτη κάλυψη των αναγκών της και τη βέλτιστη ποιότητα των τελικών έργων. Παράλληλα, εστιάζει στην υποστήριξη των τοπικών προμηθευτών, όπου αυτό επιτρέπεται, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά. Αναγνωρίζοντας, επίσης, τη σημασία της επιλογής αξιόπιστων συνεργατών, έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης των προμηθευτών.