Κατασκευή κυρίων συλλεκτήρων ακαθάρτων και ομβρίων σε περιοχές αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ (ΑΡ.383)

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευάστηκαν αγωγοί ομβρίων διαφόρων διατομών μετά των φρεατίων επίσκεψης και των φρεατίων υδροσυλλογής, καθώς και αγωγοί διαφόρων διατομών μετά των φρεατίων επίσκεψης και διακλαδώσεων ακινήτων. Επίσης έγινε αποκατάσταση οδοστρωμάτων, κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων καθώς και οδικά δίκτυα σε διάφορους δήμους του νομού Αττικής. Περίοδος Εκτέλεσης: 2001-2003

Κατασκευή κυρίων συλλεκτήρων ακαθάρτων και ομβρίων σε περιοχές αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ (ΑΡ.383) map