Εξυγίανση και συμπληρωματικά έργα στο τεχνολογικό και πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) / ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Εκσκαφή, μεταφορά, ταφή.

Περιγραφή: Εκπόνηση μελετών, πλήρης κατασκευή στεγανοποιημένου χώρου υγειονομικής ταφής ρυπασμένων εδαφών (ΧΥΤΡΕ), εκσκαφή, μεταφορά, ταφή ρυπασμένων εδαφών στο ΧΥΤΡΕ,  διαμόρφωση τελικού ανάγλυφου, τελική κάλυψη του ΧΥΤΡΕ και 21μηνη λειτουργία του έργου.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2006-2007