Έργα Ενίσχυσης Κεντρικού και Βορείου Κλάδου του Δικτύου Ύδρευσης, Ν. Καρδίτσας

Περιγραφή: Έργα ενίσχυσης κεντρικού και βορείου κλάδου του δικτύου ύδρευσης, Νομός Καρδίτσας. Το έργο εκτελείται από την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, θυγατρική της INTRAKAT.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2011-