Όμιλος INTRAKAT – Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Παιανία, 31 Αυγούστου 2011

Τα αποτελέσματα Ά Εξαμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε € 67,5 εκατ. έναντι € 102 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2010 σημειώνοντας μείωση κατά 33,9%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε € 5,3 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 18,8%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 919 χιλ. έναντι € 1,57 εκατ. και μειώθηκαν κατά 41,5%.

Μητρική

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 37,0 εκατ. έναντι € 69,5 εκατ. σημειώνοντας μείωση 46,7% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA), ανήλθαν σε € 3,9 εκατ. έναντι € 5 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 22%.

Μειωμένες κατά 14,2% εμφανίζονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2011 που ανήλθαν σε € 127,8 εκατ. έναντι € 148,9 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας η μείωση είναι 20,5% και ανήλθαν σε € 77,8 εκατ. έναντι € 97,8 εκατ.

Οι προοπτικές του κλάδου των κατασκευών, τον οποίο έχει επηρεάσει κυρίως η παρατεταμένη ύφεση, εξαρτώνται από τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την κατασκευή έργων υποδομών σε οδικούς άξονες, λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια, τουριστικά συγκροτήματα και κατοικίες, ενεργειακά δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες πόρους των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που μπορούν να απορροφηθούν και να διατεθούν σε τέτοιου είδους επενδύσεις και μάλιστα με αυξημένη κοινοτική συμμετοχή.

Ο Όμιλος INTRAKAT τα τελευταία χρόνια, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει διατηρήσει σταθερά τα βασικά του οικονομικά μεγέθη και εκτιμάται ότι η πορεία του θα είναι ανάλογη και για το 2011, λαμβανομένου υπόψη ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει αναλάβει να εκτελέσει ανέρχονταν την 30/6/2011 στα 210 εκατ. €, πλέον 95 εκατ. € νέες συμβάσεις στις οποίες έχει μειοδοτήσει και αναμένεται η τελική υπογραφή τους.

Επιπλέον ο Όμιλος INTRAKAT έχει εδραιώσει την στρατηγική του και αναμένει τις εξελίξεις στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων (έργα διαχείρισης φυσικών πόρων, έργα πράσινης ανάπτυξης) και στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων.

Σχετικά με την Intrakat

Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 413 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 21–06674346 E: ipapav@intrakat.gr Web: www.intrakat.com