Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης –Κατασκευή έργων Β’ Φάσης

Περιγραφή: Επέκταση ΧΥΤΑ και κατασκευή  δρόμου πρόσβασης στο ΧΥΤΑ
Περίοδος Εκτέλεσης: 2008