Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων Δήμου Παιανίας

Περιγραφή: Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου Παιανίας. Το έργο εκτελείται από την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, θυγατρική της INTRAKAT.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2010-