Ορθή επανάληψη – Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η «Εταιρία), ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας  στην οποία παραστάθηκαν δεκαπέντε  (15) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση, εκπροσωπούντες 77,41% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 60.203.672 μετοχές επί συνόλου 77.770.000 διαπραγματευομένων στο Χ.Α.  Συνυπολογίζοντας δε τους παριστάμενους στη Γενική Συνέλευση εκπροσώπους των τριών εταιριών «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιούχους 14.847.000 νέων μετοχών της Εταιρίας, που προήλθαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, την οποία αποφάσισε η από 17.11.2008 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των ως άνω εταιρειών,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93, απορρόφηση η οποία  εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2 �5463/23.12.2008 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 14051/2008 ΤΑΕ & ΕΠΕ), οι οποίες όμως (νέες μετοχές) δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων, το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 81,03% (ήτοι 75.050.672 μετοχές επί συνόλου 92.617.000).
Ελήφθησαν δε, οι εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Επικυρώθηκε η εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη και Δημητρίου Παππά του Αριστείδη, ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 09.02.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων κ.κ. Ευάγγελου Π. Σακκά και Γεωργίου Α. ’ννινου, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εξελέγη νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο �Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου, Δημήτριο Παππά του Αριστείδη, Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη, Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κωνσταντίνου και εκ των ανωτέρω εξελέγησαν ως “ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη” του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ηλίας Ηλιόπουλος του Ευθυμίου, Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ και Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ και Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εγκρίθηκε για τη χρήση 2008 η μη διανομή μερίσματος και η μεταφορά των κερδών της χρήσης εις νέον. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Προεγκρίθηκε ποσό 100.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2009 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

9. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

10. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογ