Γνωστοποίηση για την Ανανέωση Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της INTRAKAT

Παιανία,  21/12/2012
Α.Π.:1708.-

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση για την Ανανέωση Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της INTRAKAT

Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. INTRAKAT ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σχετική απόφαση του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 19/12/2012 ενέκρινε την ανανέωση από το Μέλος του Χ.Α. MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητας τους και όρισε ημερομηνία ανανέωσης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 27/12/2012. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την  MERIT ΧΑΕΠΕΥ, με τους εξής βασικούς όρους:

  1. Η MERIT ΧΑΕΠΕΥ  θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας.