Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 2009 της INTRAKAT