Επέκταση κατά 2.381 m2 και ανακαίνιση τερματικού σταθμού με εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών